Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
Forarbejder til metodedatablade

Nedenstående notater indeholder overvejelser, der ligger til grund ved udarbejdelse af de nævnte metodedatablade.

M001 - Sammenligning af metoder til bestemmelse af biokemisk iltforbrug i dambrugsvand, 2015

M001, M002, M003, M016,M017, M019, M027, M032, M033, M045 - Metodedatablade for BOD, COD og NVOC, 2002 - 2005

M009, M011, M012 - Metodedatablad for opløst orthophosphat, opløst total phosphor og total phosphor, 2001

M013, M018, M069 - Bestemmelse af metaller i fersk overfladevand, grundvand og drikkevand, 2016

M018 - Forslag til metode for bestemmelse af metaller i ferskvand, 2005

M021 - Tilføjelse af jern, 2016

M021 - Metodedatablad for metaller i jord, slam og sediment, 2011

M023, M024, M025 - Metodedatablade. Total phosphor i jord, Total phosphor i slam, Total nitrogen i jord og slam, 2006

M029 - Analysemetoder for tørstof og glødetab, 2015

M031 - Analysemetode for aggressiv carbondioxid, 2015

M036 - Metodedatablad M036 Turbiditet. Metodehenvisning, 2017

M037 - Krav til opbevaring for alkalinitet, 2015

M041 - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab, 2016

M059 - Analytisk procedure ved måling af glyphosat i grundvand/drikkevand/overfladevand, 2014

M060 - Baggrund for bestemmelser i metodedatablad. Metodedatablad for miljøfremmede organiske stoffer i vand, 2013

M060 - Krav til opbevaring af MtBE, 2015

M060 - Opbevaring af flygtige stoffer uden konservering, 2015

M061 - Metodedatablad for anioniske detergenter. Baggrund for udkast til metodedatablad, 2013

M063 - Metodedatablad for bestemmelse af methan i vand - Høringssvar, 2013

M064 - Implementering af direktiv 2013/51/EURATOM om radioaktive stoffer i drikkevand, 2015

M065 - Anbefalinger omkring opbevaring af vandprøver, udarbejdet på baggrund af resultater fra stabilitetsstudie vedrørende pesticider, 2015

M054, M066, M067 - Ekstraktion af PAH, NP/NPE og DEHP i slam, 2015

M068 - Tilføjelse af perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS-forbindelser), 2015

Opdateret af: DSJN
Sidst opdateret: 29. maj 2017
 

 
   www.reference-lab.dk