Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
NYT fra REFLAB

Referencelaboratoriet udgiver nyhedsskriftet NYT fra REFLAB.

Disse udgivelser indeholder resumé af undersøgelser foretaget af Referencelaboratoriet, resultater fra metodeundersøgelser i forbindelse med de afholdte præstationsprøvninger og andre artikler af generel interesse inden for analysemetoder og analysekvalitet.

Du kan abonnere på NYT fra REFLAB. Tilmeld dig her.

Numre af NYT fra REFLAB udgivet siden 2001 findes nedenfor.

2017

 • 31. oktober - Ændret drikkevandsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger; Opdateret manual om prøvetagning af drikkevand; Metodedatablade for Metaller i ferskvand, Metaller i grundvand og drikkevand, PAH i jord og Suspenderede stoffers tørstof 
 • 30. maj - Metodedatablade for Turbiditet, PAH i jord, Enterokokker i slam, kompost og biomasse og Kimtal ved 37 °C

2016

 • 6. september - Metodedatablade for Metaller i jord, slam og sediment, Metaller i spildevand, Metaller i fersk overfladevand, Metaller i grundvand og drikkevand, Suspenderede stoffers tørstof og glødetab i fersk overfladevand og spildevand, E. coli og coliforme bakterier, Kimtal ved 22 °C og 37 °C, Clostridium perfringens, Enterokokker i vand og Pseudomonas aeruginosa i vand
 • 7. juli - Ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
 • 13. januar - Ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

2015

 • 10. december - Ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger; Revideret manual for prøvetagning af drikkevand; Metodedatablade for Tørstof og glødetab, Aggressiv carbondioxid, Alkalinitet, Miljøfremmede stoffer i vand, PFAS-forbindelser I grundvand og drikkevand, E. coli og coliforme bakterier, Kimtal ved 22 °C og 37 °C, Clostridium perfringens
 • 2. juli - Metodedatablade for biokemisk oxygenforbrug over 5 døgn, (BOD5) i dambrugsvand og perfluorerede alkylsyreforbindelser (PFAS-forbindelser) i grundvand og drikkevand
 • 3. juni - Metodedatablade for nonylphenoler, nonylphenol-monoethoxylater og nonylphenol-diethoxylater, DEHP og PAH-forbindelser i slam
 • 8. maj - Metodedatablade for aggressiv carbondioxid, miljøfremmede organiske stoffer i vand og PAH-forbindelser i slam
 • 5. februar - Metodedatablade for glyphosat og AMPA, indikativ dosis for drikkevand og pesticider i vand

2014

 • 3. december - Revision af metodedatablade og nye publikationer
 • 5. september - Analysemetode til olie og fedt i spildevand
 • 30. april - Tydeliggørende notater vedr. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
 • 9. april - Ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (drikkevandsbekendtgørelsen)
 • 25. marts - Årsberetninger for 2013 og arbejdsprogram for 2014
  • 2014/2 - Årsberetning 2013 for Referencelaboratoriet for Kemiske Miljømålinger
  • 2014/3 - Årsberetning 2013 for Referencelaboratoriet for Mikrobiologiske Miljømålinger
 • 17. marts - Ny bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
 • 11. februar - Total nitrogen i slam og jord
  • 2014/1 - Total nitrogen i slam og jord
 • 4. februar - Revideret metodedatablad for farvetal
 • 30. januar - Methan i drikke- og grundvand, Miljøfremmede organiske stoffer i vand, Tydeliggørelse af emner i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og Metodedatablade for farvetal samt chloralkaner i vand

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Opdateret af: DSJN
Sidst opdateret: 2. november 2017
 

 
   www.reference-lab.dk