Forarbejde til ændring af bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010

Nedenstående dokumenter er udarbejdet i forbindelse med Referencelaboratoriets og Naturstyrelsens arbejde med implementering af Kommissionens direktiv 2009/90/EF om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vandets tilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF. Det skete ved en revision af bkg. nr. 866. Den reviderede bekendtgørelse (bkg. nr. 900) trådte i kraft den 20. august 2011. Dokumenterne indeholder baggrundsdokumentation for krav til analysekvalitet.

Baggrund for analysekvalitetskrav efter ny model for parametre der var indeholdt i bkg. nr. 866:

Baggrund for analysekvalitetskrav til parametre der ikke var dækket af bkg. nr. 866:

De ovenstående dokumenter bygger på overvejelser, der er beskrevet i en række notater, udarbejdet i et samarbejde mellem Referencelaboratorium for Miljøfremmede Stoffer (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Referencelaboratrium for Kemiske Miljøanalyser/Miljømålinger (Eurofins Miljø A/S) og Naturstyrelsen: